فروش آون (فور), انکوباتور و اتوکلاو

نمایندگی فروش آون (فور), انکوباتور (اتوو) و اتوکلاو های آزمایشگاهی و بیمارستانی

لیست محصولات:
1. نمایندگی فروش شیشه آلات آزمایشگاهی
2. نمایندگی فروش پلاستیک جات آزمایشگاهی
3. نمایندگی فروش مواد شیمیایی و کیت های آزمایشگاهی
4. نمایندگی فروش نانو مواد و نانو لوله های کربنی
5. نمایندگی فروش ترازو های دیجیتال آزمایشگاهی
6. نمایندگی فروش همزن های آزمایشگاهی
7. نمایندگی فروش میکسر ، شیکر و هموژنایزر های ازمایشگاهی
8. نمایندگی فروش سانتریفیوژ های ازمایشگاهی
9. نمایندگی فروش آون های (فور) آزمایشگاهی
10. نمایندگی فروش اتوکلاو و انکوباتور های آزمایشگاهی
11. نمایندگی فروش میکروسکوپ های آزمایشگاهی
12. نمایندگی فروش ویسکومتر و رئو متر های آزمایشگاهی
13. نمایندگی فروش حمام های (بن ماری) آزمایشگاهی
14. نمایندگی فروش اسپکتروفوتومتر های آزمایشگاهی
15. نمایندگی فروش تجهیزات و سنسور های ابزار دقیق آزمایشگاهی
16. نمایندگی فروش سایر تجهیزات آزمایشگاهی

آون ‭۲۴۰‬ Lit دیجیتالی مدل ‭۳۴۹۴‬ .
آون ‭۵۰‬ Lit دیجیتالی مدل ‭۳۴۹۱‬ .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO ‭۲۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO‭۲۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۵۵۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UFB ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UFB ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۱۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۲۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۳۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNE ‭۳۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNE ‭۳۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNE ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
کابینت پمپ خلا آون آزمایشگاهی ‭۲۹‬ Lit مدل PM‭۲۰۰‬ نام تجارتی MEMMERT .
کابینت پمپ خلا آون آزمایشگاهی ‭۴۹‬ Lit مدل PM‭۴۰۰‬ نام تجارتی MEMMERT .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۱۰۰۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۱۱۵‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۲۴۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۴۰۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۷۲۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۸۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال بدون فن مدل OD‭۲۳‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال بدون فن مدل OD‭۵۳‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال بدون فن مدل OD‭۸۰‬ .
آون آزمایشگاهی ‭۱۰۰‬ Lit مدل K.M‭۱۰۰‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی ‭۲۵‬ Lit مدل K.M‭۲۵‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی ‭۵۵‬ Lit مدل K.M‭۵۵‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی ‭۸۵‬ Lit مدل K.M‭۸۵‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی مدل BM‭۵۵‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال مدل EO‭-‬‭۱۵۵‬ .
آون آزمایشگاهی مدل استریل نام تجارتی MMM کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل خلا نام تجارتی MMM کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی معمولی نام تجارتی MMM کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل FUNCTION LINE نام تجارتی THERMO FISHER کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۵‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۶‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۴۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۸۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۴۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۵۵۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا آزمایشگاهی ظرفیت ‭۵۳‬ Lit مدل VD نام تجارتی BINDER .
آون آزمایشگاهی مدل FUNCTION LINE نام تجارتی THERMO FISHER کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۵‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۶‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون خلا مدل VD‭-‬‭۵۳‬ نام تجارتی BINDER مرجع عرضه کننده کالاداران
کابینت پمپ خلا آون آزمایشگاهی ‭۱۰۱‬ Lit مدل PM‭۵۰۰‬ نام تجارتی MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UFB نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UFE نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UFP نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UNB نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UNE نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UNP نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل VO نام تجارتی VACUM OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون وکیوم آزمایشگاهی JSVO نام تجارتی JSR .
آون آزمایشگاهی مدل JTOL مرجع سازنده ژال تجهیز مرجع.
انکوباتور آزمایشگاهی مدل ‭۱۴۰۱‬ .
انکوباتور پلاکت خون دو طبقه ‭۹۶‬PI‭-‬‭۲‬ .
انکوباتور پلاکت خون دو طبقه مدل PL‭۹۶‬ .
انکوباتور پلاکت خون سه طبقه ‭۹۶‬PI‭-‬‭۳‬ .
انکوباتور پلاکت خون سه طبقه مدل PI ‭۹۶‬ .
انکوباتور پلاکت خون یک طبقه ‭۹۶‬PI‭-‬‭۱‬ .
انکوباتور پلاکت خون یک طبقه مدل PL‭۹۶‬ .
انکوباتور تولید سلول ‭۹۶‬CO‭-‬‭۱‬ .
انکوباتور تولید سلول مدل CO‭۲‬ .
انکوباتور CO‭۲‬ آزمایشگاهی مدل C‭۲۰۰‬ نام تجارتی LABOTECT کشور سازنده آلمان.
انکوباتور CO‭۲‬ آزمایشگاهی مدل C‭۶۰‬ نام تجارتی LABOTECT کشور سازنده آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی توان ‭۵۰۰‬ w ولتاژ ‭۲۲۰‬ V ظرفیت ‭۷۰‬ Lit .
انکوباتور گرم مخصوص استریلیزاسیون مدل STERRAD نام تجارتی STERRAD INCUBATOR .
انکوباتور ترمال سایکلر کاربرد آزمایشگاهی مدل TC‭۳۰۰۰‬ .
انکوباتور ترمال سایکلر کاربرد آزمایشگاهی مدل TC‭۴۱۲‬ .
انکوباتور ترمال سایکلر کاربرد آزمایشگاهی مدل TC‭۵۱۲‬ .
انکوباتور CO‭۲‬ با ظرفیت ‭۱۷۰‬ Lit مدل Galaxy CO‭۱۷۰‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ با ظرفیت ‭۴۸‬ Lit مدل Galaxy CO‭۴۸‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم HT با ظرفیت ‭۱۷۰‬ Lit مدل Galaxy CO‭۱۷۰‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم HT با ظرفیت ‭۴۸‬ Lit مدل Galaxy CO‭۴۸‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم با ظرفیت ‭۱۴‬ Lit مدل Innova CO‭-‬‭۱۴‬ مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم با ظرفیت ‭۱۵۵‬ Lit مدل CO‭۱۵۵‬ مرجع سازنده SKADI هلند .

تاريخ به روز رساني چهارشنبه, ۵ آذر ۹۳
تاريخ انقضا ۵ اسفند ۹۳
کارشناس فروش --
تعداد نمايش 1154
اگر سوالي داريد بپرسيد
avatar
captcha

شهر تهران

تهران - آزاد شهر - شرکت بسپار تجهیز یاران
02144787156 / 08118261381 / 09301503350 / 091870371
شرکت بسپار تجهیز یاران
تلگرام ندارد
تازه هاي خبر(مشاهده کامل)
چطور آلومینیوم سولفات در آب آشامیدنی استفاده می شود؟

چطور آلومینیوم سولفات در آب آشامیدنی استفاده می شود؟

همانطور که می دانید سولفات آلومینیوم بسیار کاربردی است. در مطالب قبل شما را با ...(ادامه)

بررسی نکات مهم در مورد کابل شبکه outdoor

بررسی نکات مهم در مورد کابل شبکه outdoor

همانطور که می دانید کابل شبکه outdoor ، کابلی بسیار کاربردی و مفید است که برای انتقال اطلاعات و همچنین دیتا ها می توان از این کابل ها استفاده کرد. در مطالب قبلی شما را با انواع مختلف کابل شبکه outd...(ادامه)

همه چیز در مورد سولفات آلومینیوم

همه چیز در مورد سولفات آلومینیوم

آیا می دانید سولفات آلومینیوم چه کارایی هایی دارد؟ سولفات آلومینیوم بسیار کاربردی و مفید است و می توان از آن در بسیاری از صنایع استفاده کرد. در مقالات قبل...(ادامه)

دستگاه قطعه شویی مدل TL

دستگاه قطعه شویی مدل TL

امروزه اکثر کارگاه ها و کارخانه های صنعتی جهت تولید ، بازسازی ، رنگ آمیزی انواع قطعات از دستگاه های مدرن اتوماتیک و نیمه اتوماتیک جهت شست و شو و آماده سازی سطوح و قطعات در مراحل مختلف فرآیند استفاده م...(ادامه)

آشنایی با تولید واشر سیل القایی

آشنایی با تولید واشر سیل القایی

همانطور که می دانید برای نگهداری از محتویات محصولات و محتویات از واشر سیل القایی استفاده می شود. واشر سیل القایی نوعی درپوش است که طی روندی خا...(ادامه)

کابل کواکسیال دیجیتال

کابل کواکسیال دیجیتال

بدون شک با مراجعه به مقالات موجود در سایت اطلاعات زیادی در مورد کابل کواکسیال و انواع آن به دست می آورید و در این مقاله می خواهیم شما را با...(ادامه)

مهم ترین مشخصات دستگاه قطعه شویی

مهم ترین مشخصات دستگاه قطعه شویی

آیا می دانید دستگاه قطعه شویی چه مشخصاتی دارد؟ همانطور که می دانید دستگاه قطعه شویی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین دستگاه های صنعتی است که برای ...(ادامه)

آشنایی با فواید کابل کواکسیال

آشنایی با فواید کابل کواکسیال

همانطور که می دانید کابل کواکسیال بسیار مفید و کاربردی است. برای ایجاد ارتباط میان رسانه ها و دیتا ها می توان از کابل کواکسیال استفاده نمود. ...(ادامه)

آشنایی با کابل شبکه Nexans CAT 6

آشنایی با کابل شبکه Nexans CAT 6

همانطور که می دانید کابل شبکه انواع بسیار گوناگونی دارد و شما باید بنا به نیازی که به کابل شبکه دا...(ادامه)

نکات ایمنی در استفاده از دستگاه تراش

نکات ایمنی در استفاده از دستگاه تراش

قبل از انجام کار با هر ماشینی آموزشهای لازم در زمینه کار با ماشین و اصول ایمنی مورد نیاز را فرا بگیرید. قبل از به کار انداختن ماشین، اهرم های تنظیم حرکات مختلف را به دقت کنترل نمایید. قاب های محافظ را...(ادامه)

آگهي هاي ويژه گروه تجهیزات پزشکی
آخرين آگهي هاي ارسالي گروه تجهیزات پزشکی

فروش ویلچر برقی در کرج

فروش انواع مدل ویلچر برقی ،ویلچر ارتوپدی ،ویلچر حمامی ،ویلچر مسافرتی ،ویلچر استاندارد ،ویلچر برانکار ...

کرج

09126668608

چهارشنبه

۲۲ فروردین ۹۷

توافقی

تجهیزات دامپزشکی دستگاه گلوکومتر حیوانات سگ و گربه

دستگاه تشخیص دیابت و اندازه گیری قند خون سراپت ساخت کره جنوبی-کالیبراسیون اخ ...

شهر تهران

09359692003

دوشنبه

۲۹ شهریور ۹۵

تماس بگيريد

دستگاه تشخیص قند خون حیوانات

گلوکومتر و تشخیص قند خون (دیابت )حیوانات ساخت کره جنوبی جایگزین دستگاه های قند خون ا ...

شهر تهران

09359692003

یکشنبه

۲۴ بهمن ۹۵

تماس بگيريد

فروش لباس کار پزشکی،تولید لباس بیمار،فروش لباس بیمار،پخش لباس کارصنعتی،تولید لباس کارصنعتی

تولیدوپخش پوشاک نازپوش ارایه دهنده پخش لباس کارصنعتی،فروش لباس کارصنعتی،فروش لباس بیمار، مفتخریم اعل ...

بیرجند

09133522645

سه شنبه

۸ تیر ۹۵

تماس بگيريد

فروش انواع کالاهای پزشکی و آرایشی،فروش دستگاه تست قندخون،فروش دستگاه فشارخون

فروش انواع کالای پزشکی و آرایشی بهداشتی فروش انواع فشارسنج دیجیتالی مچی و بازویی انواع دستگاه تست قن ...

کرج

09387051358

چهارشنبه

۵ خرداد ۹۵

تماس بگيريد

لوازم یک بار مصرف هتل ،لوازم یک بار مصرف بیمارستانی ،فروش لوازم یک بار مصرف هتلی

لوازم یک بار مصرف هتل ،لوازم یک بار مصرف بیمارستانی ،فروش لوازم یک بار مصرف هتلی لوازم یک بار مصرف پ ...

شهر تهران

09127252883

یکشنبه

۸ آذر ۹۴

تماس بگيريد

انکوباتور 70 لیتری-در حد نو

در حد نو و کاملا" تمیز-مصارف آزمایشگاهی-با شرایط بسیار خوب جهت واگذاری ...

شهر تهران

09198071541

یکشنبه

۲۲ شهریور ۹۴

تماس بگيريد

محصولات ارتوپدی و پزشکی چیپسو Chipso

تولید کننده انواع محصولات پزشکی و ارتوپدی با نام تجاری چیپسو Chipso در ایران شامل : زانوبند های طبی ...

شهر تهران

09122887054

یکشنبه

۱۱ مرداد ۹۴

تماس بگيريد

نگین ماسک( تولید ماسک، روکفشی، و کلیه البسه یکبار مصرف پزشکی)-خسروی

البسه یکبار مصرف پزشکی، ماسک یکبار مصرف پزشکی، کارخانه نگین ماسک، تولیدی لوازم پزشکی نگین ماسک، ماسک ...

شهر تهران

09121957947

چهارشنبه

۲۴ تیر ۹۴

تماس بگيريد

نگین ماسک( تولید ماسک، روکفشی، و کلیه البسه یکبار مصرف پزشکی)-خسروی

البسه یکبار مصرف پزشکی، ماسک یکبار مصرف پزشکی، کارخانه نگین ماسک، تولیدی لوازم پزشکی نگین ماسک، ماسک ...

شهر تهران

09121957947

دوشنبه

۲۲ تیر ۹۴

تماس بگيريد
ترتيب براساس
تعداد نمايش در هر صفحه: