فروش آون (فور), انکوباتور و اتوکلاو

نمایندگی فروش آون (فور), انکوباتور (اتوو) و اتوکلاو های آزمایشگاهی و بیمارستانی

لیست محصولات:
1. نمایندگی فروش شیشه آلات آزمایشگاهی
2. نمایندگی فروش پلاستیک جات آزمایشگاهی
3. نمایندگی فروش مواد شیمیایی و کیت های آزمایشگاهی
4. نمایندگی فروش نانو مواد و نانو لوله های کربنی
5. نمایندگی فروش ترازو های دیجیتال آزمایشگاهی
6. نمایندگی فروش همزن های آزمایشگاهی
7. نمایندگی فروش میکسر ، شیکر و هموژنایزر های ازمایشگاهی
8. نمایندگی فروش سانتریفیوژ های ازمایشگاهی
9. نمایندگی فروش آون های (فور) آزمایشگاهی
10. نمایندگی فروش اتوکلاو و انکوباتور های آزمایشگاهی
11. نمایندگی فروش میکروسکوپ های آزمایشگاهی
12. نمایندگی فروش ویسکومتر و رئو متر های آزمایشگاهی
13. نمایندگی فروش حمام های (بن ماری) آزمایشگاهی
14. نمایندگی فروش اسپکتروفوتومتر های آزمایشگاهی
15. نمایندگی فروش تجهیزات و سنسور های ابزار دقیق آزمایشگاهی
16. نمایندگی فروش سایر تجهیزات آزمایشگاهی

آون ‭۲۴۰‬ Lit دیجیتالی مدل ‭۳۴۹۴‬ .
آون ‭۵۰‬ Lit دیجیتالی مدل ‭۳۴۹۱‬ .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNP ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO ‭۲۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO‭۲۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا مدل VO‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۵۵۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFE ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فن دار مدل UFP ‭۸۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UFB ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UFB ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۱۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۲۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۳۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNB ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNE ‭۳۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNE ‭۳۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون فور مدل UNE ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
کابینت پمپ خلا آون آزمایشگاهی ‭۲۹‬ Lit مدل PM‭۲۰۰‬ نام تجارتی MEMMERT .
کابینت پمپ خلا آون آزمایشگاهی ‭۴۹‬ Lit مدل PM‭۴۰۰‬ نام تجارتی MEMMERT .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۱۰۰۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۱۱۵‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۲۴۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۴۰۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۷۲۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال با فن مدل OD‭۸۰‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال بدون فن مدل OD‭۲۳‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال بدون فن مدل OD‭۵۳‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال بدون فن مدل OD‭۸۰‬ .
آون آزمایشگاهی ‭۱۰۰‬ Lit مدل K.M‭۱۰۰‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی ‭۲۵‬ Lit مدل K.M‭۲۵‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی ‭۵۵‬ Lit مدل K.M‭۵۵‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی ‭۸۵‬ Lit مدل K.M‭۸۵‬ نام تجارتی پارس آزما .
آون آزمایشگاهی مدل BM‭۵۵‬ .
آون آزمایشگاهی دیجیتال مدل EO‭-‬‭۱۵۵‬ .
آون آزمایشگاهی مدل استریل نام تجارتی MMM کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل خلا نام تجارتی MMM کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی معمولی نام تجارتی MMM کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل FUNCTION LINE نام تجارتی THERMO FISHER کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۵‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۶‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۴۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۵۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UFE ‭۸۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۴۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۴۰۰+‬AO مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۵۵۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۶۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UNE ‭۷۰۰‬ مرجع سازنده MEMMERT .
آون خلا آزمایشگاهی ظرفیت ‭۵۳‬ Lit مدل VD نام تجارتی BINDER .
آون آزمایشگاهی مدل FUNCTION LINE نام تجارتی THERMO FISHER کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۵‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون آزمایشگاهی مدل vs‭-‬‭۱۲۰۲‬ v‭۶‬ نام تجارتی VISION SCIENTIFIC .
آون خلا مدل VD‭-‬‭۵۳‬ نام تجارتی BINDER مرجع عرضه کننده کالاداران
کابینت پمپ خلا آون آزمایشگاهی ‭۱۰۱‬ Lit مدل PM‭۵۰۰‬ نام تجارتی MEMMERT .
آون آزمایشگاهی مدل UFB نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UFE نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UFP نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UNB نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UNE نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل UNP نام تجارتی OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون آزمایشگاهی مدل VO نام تجارتی VACUM OVEN مرجع سازنده MEMMERT کشور سازنده آلمان .
آون وکیوم آزمایشگاهی JSVO نام تجارتی JSR .
آون آزمایشگاهی مدل JTOL مرجع سازنده ژال تجهیز مرجع.
انکوباتور آزمایشگاهی مدل ‭۱۴۰۱‬ .
انکوباتور پلاکت خون دو طبقه ‭۹۶‬PI‭-‬‭۲‬ .
انکوباتور پلاکت خون دو طبقه مدل PL‭۹۶‬ .
انکوباتور پلاکت خون سه طبقه ‭۹۶‬PI‭-‬‭۳‬ .
انکوباتور پلاکت خون سه طبقه مدل PI ‭۹۶‬ .
انکوباتور پلاکت خون یک طبقه ‭۹۶‬PI‭-‬‭۱‬ .
انکوباتور پلاکت خون یک طبقه مدل PL‭۹۶‬ .
انکوباتور تولید سلول ‭۹۶‬CO‭-‬‭۱‬ .
انکوباتور تولید سلول مدل CO‭۲‬ .
انکوباتور CO‭۲‬ آزمایشگاهی مدل C‭۲۰۰‬ نام تجارتی LABOTECT کشور سازنده آلمان.
انکوباتور CO‭۲‬ آزمایشگاهی مدل C‭۶۰‬ نام تجارتی LABOTECT کشور سازنده آلمان
انکوباتور آزمایشگاهی توان ‭۵۰۰‬ w ولتاژ ‭۲۲۰‬ V ظرفیت ‭۷۰‬ Lit .
انکوباتور گرم مخصوص استریلیزاسیون مدل STERRAD نام تجارتی STERRAD INCUBATOR .
انکوباتور ترمال سایکلر کاربرد آزمایشگاهی مدل TC‭۳۰۰۰‬ .
انکوباتور ترمال سایکلر کاربرد آزمایشگاهی مدل TC‭۴۱۲‬ .
انکوباتور ترمال سایکلر کاربرد آزمایشگاهی مدل TC‭۵۱۲‬ .
انکوباتور CO‭۲‬ با ظرفیت ‭۱۷۰‬ Lit مدل Galaxy CO‭۱۷۰‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ با ظرفیت ‭۴۸‬ Lit مدل Galaxy CO‭۴۸‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم HT با ظرفیت ‭۱۷۰‬ Lit مدل Galaxy CO‭۱۷۰‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم HT با ظرفیت ‭۴۸‬ Lit مدل Galaxy CO‭۴۸‬R مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم با ظرفیت ‭۱۴‬ Lit مدل Innova CO‭-‬‭۱۴‬ مرجع سازنده NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC آمریکا .
انکوباتور CO‭۲‬ حرارت مستقیم با ظرفیت ‭۱۵۵‬ Lit مدل CO‭۱۵۵‬ مرجع سازنده SKADI هلند .

تاريخ به روز رساني چهارشنبه, ۵ آذر ۹۳
تاريخ انقضا ۵ اسفند ۹۳
کارشناس فروش --
تعداد نمايش 957
اگر سوالي داريد بپرسيد
avatar
captcha

شهر تهران

تهران - آزاد شهر - شرکت بسپار تجهیز یاران
02144787156 / 08118261381 / 09301503350 / 091870371
شرکت بسپار تجهیز یاران
تلگرام ندارد
تازه هاي خبر(مشاهده کامل)
گریتینگ میله فلزی به چه شکل است؟

گریتینگ میله فلزی به چه شکل است؟

   همانطور که حتما در سایت مشاهده نموده اید مقالات بسیاری در مورد گریتینگ و قیمت گریتینگ موجود است که به انواع گریتینگ...(ادامه)

دستگاه تولید زغال از چوب

دستگاه تولید زغال از چوب

تولید زغال از چوب موضوعی منطقی است اما وجه تمایز ...(ادامه)

کاربرد اسید دیسکلر در دیگ بخار

کاربرد اسید دیسکلر در دیگ بخار

کاربرد اسید دیسکلر در دیگ بخارمواد شیمیایی بر پایه اسید کلریدیک می باشد که به جهت رسوب زدایی سطوح تبادل حرارت موجود در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی به کار می رود. دیسکلر معمولا در غلظت ها...(ادامه)

سیستم اعلام حریق دیتاسنتر

سیستم اعلام حریق دیتاسنتر

استفاده از سیستم اعلان و اطفای حریق در اتاق سرور (دیتاسنترها و مراکز داده کوچک) و همچنین طراحی و اجرای اصولی و استاندارد اینگونه سیستم های در اتاق های...(ادامه)

الزامات نصب لوله پوش فیت

الزامات نصب لوله پوش فیت

نصب اجزای لوله پوش فیت ساده و سریع است. لوله‌ها به‌آسانی و با اندکی فشار به داخل سوکت‌ها رانده می‌شود و آب بندی آنها توسط حلقه...(ادامه)

 بهترین مزیت فانتاکروم

بهترین مزیت فانتاکروم

یکی از بهترین مزیت های سیستم فانتاکروم این است که میتوان افکت های متنوعی را روی سطوح مختلف با زیبایی هر چه تمام تر پیاده کرد.اولین ...(ادامه)

نقش پنجره دوجداره در کاهش مصرف انرژی

نقش پنجره دوجداره در کاهش مصرف انرژی

همه کشور ها یا بهتر است بگوییم همه ی دانشمندان, به دلیل کاهش منابع انرژی و همچنین شرایط زیست محیطی, به دنبال راه هایی برای کاهش مصرف انرژی می باشند که یکی از این راهکار ها فناوری ...(ادامه)

انواع پایه مبل

انواع پایه مبل

یکی از بخش های اصلی و مهم در همه مبل ها پایه مبل آنها میباشد. پایه مبل در همه ی محصولات وجود دارد و نگه دارنده مب...(ادامه)

10 استفاده از سلفون آشپزخانه

10 استفاده از سلفون آشپزخانه

همانطور که می دانید سلفون آشپزخانه برای تازه نگه داشتن غذا بکار برده می شود، اما کاربردهای دیگری خارج از آشپز...(ادامه)

آگهي هاي ويژه گروه تجهیزات پزشکی
آخرين آگهي هاي ارسالي گروه تجهیزات پزشکی

تجهیزات دامپزشکی دستگاه گلوکومتر حیوانات سگ و گربه

دستگاه تشخیص دیابت و اندازه گیری قند خون سراپت ساخت کره جنوبی-کالیبراسیون اخ ...

شهر تهران

09359692003

دوشنبه

۲۹ شهریور ۹۵

تماس بگيريد

دستگاه تشخیص قند خون حیوانات

گلوکومتر و تشخیص قند خون (دیابت )حیوانات ساخت کره جنوبی جایگزین دستگاه های قند خون ا ...

شهر تهران

09359692003

یکشنبه

۲۴ بهمن ۹۵

تماس بگيريد

قیمت دستگاه لیزر ایلایت Elight SHR IPL RF

شرکت پیشرو طب پرشیا واردکننده لیزر پوست و مو و زیبایی خرید و فروش انواع دستگاه های لیزر و زیبایی با ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

خرید و فروش دستگاه لیزر دایودlaser Diode

شرکت پیشرو طب پرشیا خرید و فروش تجهیزات پزشکی لیزر و زیبایی با قیمت مناسب تجهیز کلینیک و مرکز لیزر ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

قیمت دستگاه لیزر الکساندرایت Alexandrite

شرکت تجهیزات پزشکی لیزر پیشرو طب پرشیا وارد کننده انحصاری تجهیزات پزشکی لیزر و زیبایی و پوست در ایرا ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

تجهیزات کلینیک پوست و مو و لیزر موهای زاید

پیشروطب پرشیا واردکننده انحصاری لیزر پوست و مو و زیباییدارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

خرید و فروش دستگاه لیزر ایلایت حذف موهای زاید

شرکت پیشرو طب پرشیا واردکننده لیزر پوست و مو و زیبایی خرید و فروش انواع دستگاه های لیزر و زیبایی با ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

قیمت خرید و فروش دستگاه لیزر دایود موهای زاید

شرکت پیشرو طب پرشیا خرید و فروش تجهیزات پزشکی لیزر و زیبایی با قیمت مناسب تجهیز کلینیک و مرکز لیزر ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

خرید و فروش دستگاه لیزر الکساندرایت موهای زاید

شرکت تجهیزات پزشکی لیزر پیشرو طب پرشیا وارد کننده انحصاری تجهیزات پزشکی لیزر و زیبایی و پوست در ایرا ...

شهر تهران

09128089843

پنجشنبه

۳۰ فروردین ۹۷

تماس بگيريد

فروش لباس کار پزشکی،تولید لباس بیمار،فروش لباس بیمار،پخش لباس کارصنعتی،تولید لباس کارصنعتی

تولیدوپخش پوشاک نازپوش ارایه دهنده پخش لباس کارصنعتی،فروش لباس کارصنعتی،فروش لباس بیمار، مفتخریم اعل ...

بیرجند

09133522645

سه شنبه

۸ تیر ۹۵

تماس بگيريد
ترتيب براساس
تعداد نمايش در هر صفحه: